مـــــا بـــــه عشـــــــــــق محـتـــــاجیــــــــــــــم..... :

لیلی زیر درخت انـــــــــار نشست.درخت انار عاشق شد.
گل داد سرخ سرخ.گلها انار شد داغ داغ.هر اناری هزار دانه داشت.دانه ها عاشق بودند.دانه ها تـــــــــــــــوی انار جا نمیشدند.انار کوچک بود.دانه هـــــــــــــا ترکیدند.انار ترک برداشت.خون انار روی دست لیلی چکید.لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید.مجنون به لیلی اش رسید.
خدا گفت: راز رسیدن فقط همین است.
کافی است : انــــــــار دلــت تــــــــرک بـخــــــــــــورد


عشــــق به معنای آن است که :
تو دیگری را در ذات خود هدف بدانی
دیگری ، هرگز وسیــــــله نیست
وسیله پنداشتن دیــــــــــگری
غیراخلاقی‌ترین عمل دنیاست
این رهیافت در واقع ، بنیاد هرچه عمل بــــــــــد است که
در دنیا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــود دارد
اگر دیگری و دیگـــــــــــــــــران را
به مثابه وسیله فرض می‌کنی...
پس بدان که فساد تا مغز استخوانت نفوذ کرده است
اما اگر دیگری را فی‌نفسه هدف ِ آفرینش می‌دانی
و برایش احـــــــــــــــــــترام قائلــــــــــــی
پس بدان که بر طریق صواب هستــــــــــــــی
البته دیگران در مقابل شیوه‌ی ِ برخورد ابزارانگارانه‌ی
تـــــــــــــــــو نسبت به خودشـــــــان ،
ساکت نخواهنــــــــــــــــد نشست
آن‌ها روزی طالــــب ســهم خویش
و جای خویش خواهـــند شـــــــــد
تو دوست داری دیگری زندانی تو باشد
تو او را به زنجیر می‌کشی ، گرچه زنجیری از طلا
اما چه اطمینانی به فـــــــــــردا هست؟
ممکن است محبوب تو ، فردا ترکت کند
انسان نمی‌داند در لحظه‌ی ِ آینده چه پیش خواهد آمد
او خواهان دانستن این موضوع است
بنابراین ، به دنبال تضمین می‌گردد
او در جست و جوی اطمینان است
اما کجاست این اطمینان و چه نیازی به آن است؟
فراموش مــــــــــــــکن کــــــه ،
همین تضمین و اطمینان است که عشق را می‌کشد
به بعضی از زن و شوهرهایی نگاه کن که عشق را قربانی ِ ســـــــــــــــراب ِ اطمینان کرده‌انـــــــــــد
عاشق که از معشوق سفته و مهر و امضای وفاداری نمـــــــــــــــــی‌گیـــرد
عشق یا هست و یا نیست. شق سومی ندارد
این روزها شاهد ِ پیوندهای زناشویی ِ کاغذی
بر بنیان ِ عشق‌های نایلونی هستیم
عشــــــــــــــــق کاغذی
به گل کاغذی می‌ماند
عشــــــــــــق حقیقی
شبیه گل ِ واقعی‌ست
زنده است. مـــی‌بالـــــد
گل واقعی در توفان پرپر می‌شود
گل واقعی حساس است. لطیف است
گل واقعی ثابت و یکنواخت و جامد نیست
گل واقعی شکننده نیز هســـــت
عشــــــق ، چالش آفریــــن است
اما اگر خاطر تــــــــــــــــــــــــــــو مجموع باشد
و تــــو به مرکز وجود خویش عنایت داشته باشی
این چالش‌ها گام‌های عشق تو را تواناتر می‌سازند
چالش‌های زندگی ریشه‌های هستی ِ تو را عمیق‌تر
و بال‌های حضور تو را در جهان ، گسترده‌تر می‌کنند
 
برگرفته از کتاب جدید مسیحا برزگر
 
مـــــا بـــه عشـــــــــــــــــــــــق محتاجیم...
        
با ارزوی بهترین ها  برای شما خوبان : احمــــــد
/ 0 نظر / 6 بازدید