کـــــــــــــــتـاب چـــــــــهـــــــــــــــار فصــل زنــــدگـــــــــــــی :

در کتـــــــــاب چـهـــــــــار فصل زندگی
صفحه هــا پشت سر هم مــــــی روند
هر یک از این صفحه ها یک لحظه انـــد
لحظه ها بــــــــا شادی و غم می روند


آفتاب و ماه یک خط در میان
گاه پیدا گاه پنهان می شوند
شادیُ غم نیز هر یک لحظه ای
بر سر این سفره مهمان می شوند


گاه اوج خنده ی ما گریه است
گاه اوج گریه ی ما خنده است
گریه دل را آبیاری می کند
خنده یعنی این که دل ها زنده است


زندگی ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گرچه می گویند : شادی بهتر است
امّـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن .... ؛
دوست دارم گریـــــــــــــه با لبخند را .....!
 
/ 0 نظر / 29 بازدید