قوانین زیبــــــــــای زندگیییییییییییییییییییی :

قبلا از حضورتان استدعا دارم که حوصله کنید و تا آخر بخوانید  :


گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر


با اعتماد، زمان حالت را بگــــــــــذران


و بدون ترس برای آینده آماده شـــــــو

 

ایمانت را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز


شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهــایت

 

شــــــک نکـــــن  ؛ زندگی شگفت انگیز است ؛ 


فقط در صورتیکه بــــــــدانی چطور ،  زندگی کنی....

 

 

مهم این نیست که قشنگ باشی


قشنگ این است  که مهم باشی !


حتی بــــــــــــــــــــــــــرای یک نفـــــر....

 


کوچک باش و عاشق ... که عشق، خود میداند

 

آئین بزرگ دانستنت را...


بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص

 

تــــــــــــــــــــــــــــو با کسی....

 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن


هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار میشود


و برای زندگی کردن و امرار معاش در صحرا میچرد

 

آهو میداند که باید از شیر سریعتر بدود


در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد


شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد


میداند که باید از آهو سریعتر بدود، تا گرسنه نماند

 

مهم این نیست که تـــــو شیر باشی یا آهـــــــــــو ...


مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای

 

زندگیتبا تمام توانو با تمام وجود شروع به دویدن کنی ...

 

 

 

زلال باش ... ،‌ زلال باش ... ،


زلال تر از قـــــــــــطرات اشک


فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی


یا دریای بیکران، زلال که باشی، آسمان

 

در تـــــــــــــو پیداست

 

 

دو چیز راهمیشه فراموش کن:


خوبی که بهکسی می کنی


بدی که کسی به تو می کند

 

 

 

همیشه بهیاد داشته باش:


در مجلسیوارد شدی زبانت را نگه دار


در سفره ای نشستی شکمت را نگه دار


در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار


در نماز ایستادی دلت را نگهدار....

 

 

 

دنیا دو روزاست:


یک روز باتو  و یک روز علیه تو....


روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست

 

 

مـــــــــــــایوس نشــــــــــو ؛


چرا که هر دو پــــــــایـــان پــــــــــــــــــذیرند

 

 

 

به چشمانت بیاموز که هر شخصی ارزش نگاه ندارد


به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد

 

 

 

دو چیز رااز هم جدا کن:


عشق و هــــــــــــوس


چون اولی مقدس است و دومی شیطانی


اولی تو را به پاکی می برد و دومی به پلیدی

 

 

 

چشم و زبان، دو سلاح بزرگ در نزد تواند


چگونه از آنها استفاده میکنی؟


مانند تیری زهرآلود یا آفتابی جهانتاب؟


زندگی گیر یا زندگی بخش....؟

 

 

 

بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی


هرگاه خواستی آنرا ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکیش

جبران شــــــــــــــــود....

 


هیچگاه عشق را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست

داشتن یکی ندان


همه اینها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق


همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا و فقط به یگانه عالم توکل کن


آنگاه می بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارهابه خوبـــــــــــــــــی پیش می روند...

 

 

میدانی که:


از خـــــــــــدا خواستن ، عزت است


اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت است


از خلق خـــــــــــــــــــدا خواستن خفت است


اگر برآورده شود منت است اگر نشود ذلت است

 

 

پس هر چه می خواهی از خــــــــــــدا بخواه ،


و در نظر داشته باش کــــــه :

برای او غیر ممکن وجود ندارد و تمام غیر ممکن ها

فقط بــــــــــرای تــــــــــــــــــــــــــوست. ../

با آرزوی بهترین ها برایتان و ارزوی

 

 

قبولی اعمال تان در این ماه ضیافت الهی .... 

 

 

 

..... احــــــمــــــــــــد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید