انــعــکاس زندگییییییییییییییییییی :

 

پدر و پسری داشتند در کوه قدم میزدند که

ناگهان پای پسر به سنگی گیر کـــــــــرد.

به زمین افتاد و داد کشید: آآی ی ی ی!

صدایی از دور دست آمـــــد: آآی ی ی ی!

پسرک با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟

پاسخ شنید: کـــــــــــــــــــــی هستی؟

پسرک خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!

باز پاسخ شنید: ترســــــــــــــــو!

پسرک با تعجب ازپدرش پرسید: چه خبر است؟

پدر لبخندی زد و گفت: پسرم خوب توجه کن....

و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!

صدا پاسخ داد: تـــــــــــــــــــو یک قهرمان هستی!

پسرک باز بیشتر تعجب کرد.  

  پــــــــــــدرش تــــــوضیح داد:

 

مردم میگویند که این انعکاس کوه است ولی این

در حقیقت انعکـــــاس زنــــــــــــــــــدگی است....

هر چیزی که بگویی یا انجام دهی،زندگی عینا"

به تـــــــــــو جواب میدهد؛ اگر عشق را بخواهی،

عشق بیشتری در قلب بوجود می آیــــــــــد واگر به

دنبال موفقیت باشی، آن را حتما بدست خواهی آورد.

هر چیزی را که بخواهی، زندگی همان را به تو خواهد داد!

آلبرت انیشتین : زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ،

واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی ...


 ....ارادتمند همه شما خوبان :   احــــمد

/ 0 نظر / 7 بازدید