ارزو هـــــــــــــــــــــــای زیبــــــــــــــــا :

     تـــــــــــــــو همیـــــــشه  بهتـــــــرینـــــــی   :

در دفتر عمر من باوجود تـــــــــــو  زیبایی وشکوه هست ،وتو می توانی به من  زندگانی وامیـــــــــــــــــــد را ببـــــــــخشــــــــی ....

اما در میان مــن وتــــــــــو فاصلـــــــــه هاست ، ومــــــــن در این اندیشه ام که مـــــــی تـــوان بـــا لبخنـــــــــــد فاصلــــه ها را برداشت ...

چشم های تو به من شور عشق ودلدادگی ومستی می بخشندوبی تـــــو من هم  چون چناری کهن که از درون تهی وتلخ است....

گاهی وقتها با خود می اندیشم که چه کسی باور می کند که جنگل سر سبز جان مرا، آتش محبت تو به خاکستر تبدیل کــــــــرد...؟؟!!!!

                 ...... احمـــــــــــــد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید