خـــــــــــــــــــوب مــــــــــن..... :

 

خوب من  ؛ تــــــــــــو بگو بعد از تواز کدام دریچه

اسمـــــان را به تمــاشـــــــــــــــــا  بنشینــــــم

وباکدام واژه عشـــــــــــق را معنــــــــــــــا کنم 

 باز گـــــــــرد ؛ با تــــــو زندگی رنگ و بــــــــــویی دگر دارد

باور کن من هنــــــــــوز هم به قداست چشمــــــــــــان

 تــــــــــــــــــــــــــــــو ایمــــــــــــان دارم....

دلم را باز پنهانی به خلوت خـــــــــــود برده ای.

بگذار بماند سال هاست من و دل جدا از هم

زندگـــــــــــــــــــــی میکنــــــــــیـــــــــم

دل تــــــــــــــو اولین روز بهــــــــــــار

دل من اخرین جمعه ی ســـــــال....

و چه دورند  و چه نزدیک به هم....

....احـــــــــــــــمـــــــــــد

/ 0 نظر / 8 بازدید