بـــــــــــــــــــــــــــــرای دلــــــــــم..... :

از تـــــــــــــــــــــــــو سرودن از تـــــــــــــــــو نوشتن مرا

به اوج آبی عشـــــــــــــــق می سپارد

با تـــــــــــــــــــــــــــــو نفس کشیدن، با تــــــــــو زیستن

مرا به خنکای باران خورده ی صبحگاهی یک شور عاشقانه مـــــــــــــــــــــی خواند

تـــــــــــــــــو را داشتن مرا به بزم نیایش های محزون

شبانه مـــی کشاند

واژه ها تاب وصف تــــــو را ندارند

توان از تــــــــــــــو گفتن را ندارند

وقتی تــــــو باور قلبی، نجوای شبانگاه شاپرکی،

تبسم ملموس شقایق مـــــــــــــــــی شوی

وقتی تـــو تعبیر دنیا و رویا و زندگی می شوی

سخن از کــــــــــــــــــه باید رانـــــــــــــد؟؟؟

وقتی تـــــــــــــــو فلسفه ی تقدیر، تفسیر سرنوشت،

تعبیر احســــــــــــــــاس مـــــــــــــی شوی.....

دیگر تعریف عشق به سهولت به تو اندیشیدن می ماند

تـــــــــــــــــــــو تعریف بی تحریف عشقی

تــــــــــــو به همان عطشی می مانی که سیرابی

نمی شناســــــــــــــــــــــد ....

با تـــــــــــو من زندگی را جدا از این بوی دلزده ی خاک

در دیار دلدادگی های بی تاب عاشقانه با شعفی ماندگار

به بزمی ماندنی در حقیقت افسانه ای راستین به استقبال مـــــــــــــــــــــی روم....

تو را من نقش عشق طرح دوست داشتن با ظرافت احساس

بر بوم وجودم بر پرده ی قلبم به تصویر می کشـــــــم

نیازی نیست، تــــو خود بر یاخته های تنم حک شدی

واژه ها مرا به یک جمله ســـــــوق می دهند...

از تـــــــــــــــــــــــــو نگاشتن، از تو سرودن

وجودم، دوست داشتنت را فریـــــــــــاد می کند ،

می شنوی ...؟!

                  ......  احــــمـــــــــــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید