ارزوی مـــــــــــــــــن / تقاضای تــــــــــــــــــــــو...... :

 

         

اگر خداوند یک روز ، آرزوی انسان را برآورده می کرد

 من بی گمان دوباره  دیدن تــــــــو را آرزو می کردم

 و تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نیز ، هرگز ندیدن مرا

آن گاه نمی دانم به راستی خداوند کدامیک را می پذیرفت ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید