حراج دوستیییییییییییییییییییییییییی ...... :

ایـــــــــن روزهـــــــــا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن
بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت
همـــــه بــــه همـــــ ، بـــــی بهــــــــانه
میـــگویـــــــند :  دوستــــت دارم....
برای همـــــــــین اگـــــــر روزیجـــــــایی
کســــــی ازصمیم قلـب ؛ گفتـــــــ دوستـــــــــت دارم
لــبــخند مــــی زنیــــــم و مـــــــــــی گوییــــــــم..... :
مــــــمــــنـــــــــــــون..... احمـــد
 
/ 0 نظر / 45 بازدید