برای دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت :

هر کس به طریقی دل مـــــا میشکنــــد

بیگانه جـــدا دوســـــــت جدا میشکنــــد

بیگانه اگر میشکنـــــــــــد حرفی نیست

از دوست بپــرسیـــد که چرا می شکند...

             ......احـــــمــــــــــــــــد 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید