کویر وحشی نگاه بوته های رز :

تـــــــــــــــــــو طلوع می کنی و شب خراب میشود

یخ تمام سالها به سادگی و ناگهان به خنده های ناز تو
 
چه ساده آب می شود...

و روز با نگاه تــــــــــــــــو ؛ نه با صدای موجها

نه با سکوت شبنم و نه با کرانه ی افق

نه با کویر و وحشی نگاه بوته های رز

نه با نوازش نسیم که با تو صبح می شود...
تــــــــــــــــــــــویی که صبح می شود.

نه عطر نان تازه و نه قال و قیل سروها

نه نرمی نوازش نگاه نــــــــــــــور در اتاق

نه بهترین بهانه ها برای صبح و زندگــــــی

تویی که صبح می شود شبم تمام میشود

و چشم باز می کند جهان برای دیدنت.....
 
 
 .....احــــــــــــمـــــــــــد
/ 0 نظر / 28 بازدید