تا تـــو نگاه می کنی ، کار من اه کردن است ، بهار من تویــــــــــــی..... :

هیچ میـــــــــــدانی ؟
 
 
تا تــــــــــــو در آغـوش
 
 
 
 
مـــــــــــن گـــــل نکنی‌
 
 
 
این بهار ، بهار  نمی‌‌شود . . .


هرکه یافتمژدگانی اش تمام “زنــــــــــــدگــــــــــــی ام” . . .
 
 .... احـــمـــــــــــــــد
/ 0 نظر / 7 بازدید