نـــــگاه عــــــاشقــــــانـــــه بـــه زنـــدگـــــــــی :

 نــــــــقـــش خدا در زندگی ، و نوع نگاه ما به زندگی :

 

زنــــــدگــــــــــــی ، کاروانسرایی ست که شب هنگام

 

در آن اتراق می کنیـــــــــــــــــــــــــم،

 

و سپیده دمان از آن کوچ می کنیم.

 

فقط چیزهایی اهمیت دارند که،

 

وقت کوچ ما از خانه بدن، با ما همراه باشند

 

دنیا چیزی نیست که آن را واگذاریم.

 

دنیا چیزی ست که باید آنرا برداریم و با خود همراه کنیم.

 

ترک دنیا راهی نیست که به بلوغ معنوی و آگاهی کیهانی بینجامـــــــــــــــــــد.

 

سالکان حقیقی حقیقت، بهره خود از دنیا را فراموش

 نمــــــــــــــــی کنند.

 

آنها هر آنچه را که زندگی در اختیارشان می گذارد

 بر میگیـــــــــــــــــــــــرند.

 

آنها میدانند که همه این زندگی با شکوه،

 

هدیــــــــــه ایست از طرف خداونــــــــد.

 

آنها موهبت الهــــــی را بر نمی گردانند.

 

کسانی که از دنیا روی بر میـــــگردانند،

 

نگاهی تیره و یاس آلـــــــــــــــود دارند.

 

آنها دشمن زندگی و شادمانی اند...

 

نباید از زندگی گریخت.

 

باید مستانه، عاشقانه ، امید وارانه  و شادمانه،

 

به چالشهای پر مخاطره زندگی تن سپرد.

 

چگونه می توان از زندگی گریخت

 

و خود را پشت سر گذاشت!؟

 

ما همه پاره ای از زندگی هستیم.

 

زندگی در رگهای ما جاریست

 

و در سینه ما می تپد.

 

زندگی عین خود ماست.

 

از زندگی، به کجا می توان گریخت!؟

 

تمنای گریز از زندگی تمنای خود کشی ست.

 

گریز از زندگی ، تلاشی ست از سر زبونی.

 

گریز از زندگــــــــــی، گریز از خداست.

 

به کجا می توان گریخت که خدا نباشد؟

خدایا  نمی گویم   دستم بگیر   چرا که یک عمر

گرفتــــــه ای خــــــــــــدایــــا   : رهـــــایم نکن...

کوچک همه تون  : احمــــــــــــــــد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید