عــطــــــر تـــــــــــــــــــو ..... :

کـــجــــــــــا ایــستــاده ای...؟
چــگونــه اســت ، بــاد از هـــر جــهتـی
کــه مــیوزد ، عــطـر تــــــو را بــا خــود دارد؟؟؟
 
 
 .....احـــــــــــــــــمـــــــــــــد
/ 0 نظر / 10 بازدید