شـــــــــــــوق پر کشیدن / تقدیــــــــــــم به او :

شـوق پـرکـشیـدن است در سرم ، قـبول کـن
دلشکـسته‌ام اگـر نـمی‌پـرم  ؛ قــــــــــبول کـن

ایـن کـه دور دور بـاشم از تـــــو و نبـینـمت
جـا نـمی‌شود بـه حجـم بـاورم ، قـبـول کـن

گـاه، پـر زدن در آســـــــمان شعــــــــرهـات را
از من، از مـنی کـه یـک کبـوتـرم ، قبـول کـن

در اتـاق رازهـای  تــــــــــو  سرک نـمی‌کـشم
بیــش از آ‌نـچه خـواستی نـمی‌پـرم ،‌ قـبول کن

قـدر یـک قـفس که خلوتـت به هم نـمی‌خورد
گــاه نامه می‌ بـرم  می‌آورم ،‌ قــبـــــول کــن

گفته‌ای که عشق ما جداست ،‌ شعرمان جدا
بـی‌تـو من نه عاشقم، نه شاعـرم،‌ قبول کن

آب
وقتـــــی آب این قدرگــــذشته ازســــرم
مـن نمی‌تـوانـم از تــــــــــــــــــــــــــــــــو بـگذرم،‌ قـبول کن....

.....احــــــــــــمــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید