چــــــگــونـــــــه خــــــو شـبـخــــــــــــت بـــــاشیــــــــم..... :

آب جــــوشی کــه سیب زمینی را نـــرم مـــی‌کـنـــد ،
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند .
مهم نیست چـــه شرایـطــی پیـرامـــون مــاسـت ،
مهم این است کــه درون خـــود چـــه داریم ...!!
باید بدانیم تنها فرمول خوشحالی این است :


"  قدر داشته‌ها را بدانیم و از آنها لذت ببریم  " ،
خــوشبـختــی یــعـنـــــی  :"  رضایت  "
مهم نیست چه داشته باشیم یــا چـقـــــــدر ،
مهم این است که از همانی که داریم راضی باشیم ...
آنــوقـــت ... :  خوشبختیم  "

/ 0 نظر / 57 بازدید