چهار راه قلبم ، عبور کردی و ..... چــــــــــرا ؟

.از چهار راه قــلبــــــم عبور کردی و هیچ به چراغ
قــــــــــــلبـــــــم توجـــــــــــــــــه نکـــــــــردی ،
اما بدان پلیس قلبـــــــم تـــــــــــــــــــــــــــو را
تعقیب خواهد کرد  و برگه ی دوســــــتت دارم
را زیــــــــــــــــر برف پـــــاکن هــــــــــــــــای
دلــــــــت خواهـــــــــــــــــد گـــــــــذاشت.....
 
.... احـــــــــــمــــــــــــــــد 
/ 0 نظر / 12 بازدید