نــــــــــــیـــمه گـــــــــــــــــــم شده ...... :

دَستمــــــــ را بگــــیـر ؛ مــن بـــ ه بـــودن تــــــــو
 
 
نــیـــــــــــــــــــــاز دارَمــــــــــــــــــــــــــ 
 
..نیمــه ے گـُمشــده ام نیستـــــــــے ..

کــهـــ بـــا نـــیـــمـه ے دیـــگــر ......... بـــهــــ

جُــسـتـجـــویــتــــــــ بــرخـیــزمـــــــ .. 

تـــــو .. تــمــامـــــ گُـــمشـده ے مـنـے .. !! 

تمــام گـُمـشــده ے مَــن ...'

 
 
/ 0 نظر / 29 بازدید