آغــــــــــــــــــوش خیـــــــــال :

امشب، آغوشت نیست  ،  امـــــــــــا ؛ خیالت را بـــــــه آغــــــــوش میکـــشم مــــوهایت را میبویم  ؛  نــوازش صورتت را با گــــــونه هایــــــم  ، بـــــه هیچ نمیــــــدهم. امــشــب  اینگــــــــــــــــــــــــــــونه اســـــــــت! فــــــــــــــــــردا شب و شبهای دگر را چــــــــــه کنـم.... !!!/ 0 نظر / 12 بازدید