بـــــــــاور های محــدود خـــود را کنار بگذاریـــــــــــم ؛ و.... :

 

ماجرای مرگ همکاری که مانع پیشرفت دیگران بود...

http://www.8pic.ir/images/pjm76z2p6ibchpjvqtno.jpg


یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى

را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود :


« دیـــروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره

بــــــــــــــــــــــــود درگـــــــــذشت ....

شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت

١٠ در سالن اجتماعات برگزار مى‌ شود دعوت مى‌ کنیم . »


در ابتدا ، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان

ناراحت مى‌ شدند اما پس از مدتى ، کنجکاو مى‌ شدند

که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ ها در اداره مى‌ شده

که بـــــــــــــــــوده است .

این کنجکاوى ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به

سالن اجتماعات کشاند . رفته رفته که جمعیت زیاد

مى ‌شد هیجان هم بالا مى‌ رفت .

همه پیش خود فکر مى ‌کردند :

« این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود ؟

به هر حال خـــــــــــــوب شد که مـــــــــــــــرد ...!»


کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت

مى ‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى ‌کردند ناگهان

خشکشان مى زد و زبانشان بند مــــــــــى‌ آمد .

آینه ‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به

درون تابوت نگاه مى‌ کرد ، تصویر خود را مى ‌دید .

نوشته‌ اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:


« تنها یک نفر وجود دارد که مى‌ تواند مانع رشد شما

شود و او هم کسى نیست جز خــــــــــــود شما ....

شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید زندگى‌ تان

را  متحــــــــــــــــول  کنید ....

شما تنها کسى هستید که مى‌ توانید بر روى شادى‌ ها ،

تصورات و موفقیت‌ هایتــــــــــان اثر گذار باشیـــــــــــد .

شما تنها کسى هستید که مى ‌توانید به خودتان

کمک کنید ، زندگى شما وقتى که رئیستان ، دوستانتان ،

والدین‌ تان ، شریک زندگى ‌تان یا محل کارتان تغییر مى ‌کند ،

دستخوش تغییر نمــــــــــــى ‌شود ...


زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌ کند که شما تغییر کنید ،

باور هاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما

تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى ‌باشید .

مهم‌ ترین رابطه‌ اى که در زندگى مى ‌توانید داشته باشید ،

رابطه با خــــــــــــودتان است . خودتان را امتحان کنید .

مواظب خودتان باشید . از مشکلات ، غیر ممکن‌ ها و

چیز هاى از دست داده نهراسیـــــــــــــــــــد .

خودتان و واقعیت ‌هاى زندگى خودتان را بسازید .

دنیا مثل آینه است ؛  انعکاس افکارى که فرد

قویاً به آن ‌ها اعتقاد دارد را به او باز مى ‌گرداند .

تفاوت ‌ها در روش نگاه کردن به زندگى است . » 

دنیا دنیا شادی ؛  و شادی را

دنیا دنیا برایتان  ارزو مندم....ahmad


/ 0 نظر / 5 بازدید