صخـــــــره ام ، هر قدر بـــــــی مهری کنی ، مـــــــی ایستم..... :

از سخن چینان شنیدم ،

 آشنایــت نیستـــــــــــــم

 

خاطراتت را بیاور تا بگـــــــــــــــــویم کیستم 

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره ام هر قدر بی مهری کنی مـــــــی ایستم 

تا نگویــــی اشک های شمع ازکم طاقتی است 

در خودم آتش به پـــــــــــا کردم ولی نگریستم 

چون شکست آینه، حیرت صد برابر می شود 

بی سبب خود را شکستم تا بیننم کیستم

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست 

کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستم....

ارادتمند شما دوستان خوب و با مرامم :   احمــــــد

/ 0 نظر / 4 بازدید