دیگر چـــــــرا در میزنی ؟ در خانه ام در خانه ام... ( انتظار زیبا ) :

تــــــــــــــــــــو را گم کرده ام
 
 
 
انگار نیستی،نه صدایی از تو
است و نه نگــاهـــــــــــــــی
 
 
پس بگو چرا نمیکنی از مـــن
 
 
 
یـــــــــــــادی ....!!!؟؟؟
 
 


.... احــــمــــــــــــــــــــــد 
/ 0 نظر / 6 بازدید