بازم برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــو.... :

 گفتی دوستت دارم

و مــــــــــن بــــــــــــه
خیابــــــــــــــــان رفــــتم!

فضای اتــــاق برای پــــــــرواز

کافــــــــــــــــی نبــــــــــــــود...


/ 0 نظر / 9 بازدید