/ 8 نظر / 6 بازدید
مریم

[شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی][شوخی]

ترنم

_____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%____% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%__%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%_%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%__سلام___%% ________%%____آپم_____%%% _______%%_____________%%% ______%%______زود بيا_____%% _____%%_______منتظرم_____%% _____%%__________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%

مبین و متین

حافظا باز بگو از دل غمساز بگو ..................[گل][گل][گل][گل][گل]........................... سلام آپم[بدرود]

ترنم

حافظا باز بگو از دل غمساز بگو ..................[گل][گل][گل][گل][گل]........................... سلام آپم[بدرود]

فاطمه

وبت خوبه فقط به نظر یه ذره شلوغه

غزل

خلوت گزیده را ب تماشاچه حاجتست چون کوی دوست هست ب صحراچه حاجتست

ستاره

ثبات مرتبه عشق در طریق وفاست وگرنه عشق بدون وفا نمیرزد... [گل][قلب][لبخند][قلب][لبخند][قلب][لبخند][قلب][گل]