عشق یعنی تـــــــــــــــــــــــــــــو..... :

اگر یک آسمان دل را به قصد عشــــــــق بردارم

میان عشق و زیبایی تــو را من دوست می دارم .
.

.

.

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست ،

قاصدی که زندگی را خبر می دهد ،

و در سکوت ات همه ی صــــــداها ،

فریادی که بــــودن را تجربه می کند
 
.....و .... پری من کجایییییییییییییییییییی؟؟؟ 
 .....احــمـــــــــــــــــــــد
/ 0 نظر / 8 بازدید