بـــرای چشمــــــــــــان تـــــــــــــــــو...... :

دل اگر زیبا نباشد روی زیبـــــا را چــــــه ســود
عشق اگر در دل نباشد ذات شادان را چه سود
هر اسیدی در مـیــــــــان خُمره گردان نی شود
حال این مستانه بی مستی دستان را چه سود
غم مــیــــــــــــان سینه ام خُمخانه ویران میکند
مستی میخانه بـــا هوشیار و مستان را چه سود
شب اگر صـــــد بــوســــه میگیرد ز لبهای عقیق
گر فدا در کار آزادی نباشد نــام انسان را چه سود
عشق تــــــو تا عمق جانم شمع و آن پروانه است
عاشق روح غزل اخگر نباشد حال نالان را چه سـود.....

چشمان تــو کیفیت دریـــاست برایم
موج و جهش و خاطر زیبــاست برایم
آن خرمن گیسو که تنش میدهش باد
بر بند دلم بستــــــه و دنیــاست برایم
اینجا تنش مــــو ، خود آزادی زنهاست
آن چادر و لچک خــــــود جنگست برایم
هم عربده هم زوزه و هم نعرهء شیخان
در بند همین پیچش هر موست بــــرایم
دولت به همین لاخ توک موی تو شد بند
ملای مکلا بزند نعره که مرگ است برایم
آن لچک و آن چادر خود را تـــــــــو بسوزان
اخگر پر پروانه و آن شعله شمع است برایم.....قلب

دوستان خوب و عزیزم : دو هفته مسافرت بودم. از بابت

تاخییر از همه تون عذر خواهی می کنم....

ارادتمند همه شما خوبان : احــمــــــــــــــد

 

/ 0 نظر / 33 بازدید