آتش عشــــق زیـبــــــــــای تــــــــــــــــو...... :

ســــــلام؛ دوبــــــــاره سلام

باز هم خیالت را می بوسم در شعرهای
بی قافیه ام و نگاهم تــــــــــو را تمنا دارد هنوز
ناگفته هایم را قاصدکها با رقص بـــــــــــاد 
برایت به ارمغان خـــــــــواهـنـــــد آورد
و چکاوکها آن را برایت خواهندخواند
و تو خواهــــــی دیــــــــد
که به تمنای وصالت چگونه پر خواهم کشید
زیبـــــاترینـــــــــم!
آتش عشق تــــــــــــو، عهدی است با جـانــان
که هرگز خــــــــــــاموش نــــــخواهــــــــد شــد.....احـــــــمــــــــد
 
 
/ 0 نظر / 33 بازدید