خـــــــدایـــــــــــــا شـکــــــرت...... :

 

پـــــا یــــا کـفـــش ؟!

http://up98.org/upload/server1/02/j/qk9yvetxc26k1xcbyyeh.jpg


کفش هایش انگشت نما شده بود و جیبش خالی!

یک روز دل انگیز بهاری از کنار مغازه ای می گذشت ؛

مأیوسانه به کفشها نگاه می کرد و غصه ی نداشتن

بر همه ی وجودش چنگ انداخته بود .

ناگاه! جوانی کنارش ایستاد ، سلام کرد و با خنده گفت :


چه روز قشنگی ! مرد به خود آمد ، نگاهی به جوان

انداخت و از تعجب دهانش باز ماند! جوان خوش سیما

وخنده بر لب ، پا نداشت . پاهایش از زانو قطع بود!

مرد هاج و واج ، پاسخ سلامش را داد ؛ سر شرمندگی

پایین آورد و عرق کرده ، دور شد .

لحظاتی بعد ، عقل گریبانش را گرفته بود و بر او

نهیب می زد که : غصه می خوردی که کفش نداری

و از زندگی دلگیر بودی ؛ دیدی آن جوانمرد را که پا نداشت ؛

اما خوشخال بــــــــــــــــود از زندگی خوشنود !

به خانه که رسید از رضایت لبریز بــــــــــــود.....

 

 

 

 

 

 

 

الهی : همیشه شاد شاد باشید .... احمـــــــد

 

/ 0 نظر / 9 بازدید