خشک نیل چشـــــم مـــــــــــــن ، ز آب مـــــــــی شــــــود :

نگاه تــــــــــــــو معجــزه است،
سِحــــر غم به معجزت خــراب
مـــــــــــــــــی شـــــــــــــــود،
تا عصای دیده بر من افکنی ،
خشک ، نیل چشم مــــــــــن
ز آب مـــــــــی شــــــــــود....
 
 .... احــمــــــــد تـــــــــــو
/ 0 نظر / 8 بازدید