شــــــــــــــــــــرح فــــــــــــــــــــراق :

 

چون اشتیاق من به تــــــــــــو افزون زشرح بود
ممکن نشد شرح دهـــم اشتیــــــــــــــاق را
از تلخـی فراق تــــــو ،تلـــخ است عیش مـــن
اندازه نیســـــت ، تلــــخــــــــی روز فراق را....

می دونــــــی زیباتـــریــــــن خط منحنی دنیا چیه ؟

 لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بندد

 تا در نهایت سکوت فریاد بزنــــــه : دوســــــــــتـت دارم

                    ....  احمــــــــــــــــــــــد

/ 0 نظر / 9 بازدید