انـــــــــــــــــــــــــرژی مثـبــــــــــت ..... :

اگر مدام درباره شکست صحبت کنید، بگذارید به شمــــــــــــــا بگویم،که : در آسمان و زمین قدرتى نیست که بتواند به داد شما برســــــــد ویاریتان کند ،  اما اگر مــــــــدام دربـــــــاره توانــــــگـــرى و کامیابى صحبت مى‏کنید،باز هم بگذارید به شما بگویم، که : در آسمان و زمین قدرتى نیست که‏بتواند جلو توانگرى و کامیابى شمارا بــگیــــــــــــــــــرد...  

 کاترین پاندر

الهــــــــــــی : همیشه شاد ، موفق ، سرفـــــــــــــــراز باشید

ارادتمنــــــــــــــــد   :   ....  احمـــــــــــد

/ 0 نظر / 8 بازدید