دســــــــــت هایت را دوست دارم...... :

دست هایت را دوست دارم 
دست هایی که در فاصلۀ انگشتانش
نغمه یِ شیرینی جاری ست
سمفونی موزونی از خیالُ اندیشه
که چون اوج می گیرد
قلب شاد مرا به تهیّج می کشد
و زندگی در همین لحظه از زمان می روید . . 
سایه ها پا به گریز می نهند
قبل از آن که افتاب پــُر فروغ
از افق قافیۀ لطیف احساس منُ تــــــــو
بر سرزمین قلبمان بتـــــــــــــابـــــــــد
نهال دست هایت را در دلم می کارم
و در لحظه ای جا مانده در زمان
بی هراس از صدای پای تیکُ تاک ها
قلب من . . در سبزترین لحظۀ رویش 
(( تــــــــــــــــو را  ))

جـــــــوانــــــــــــــــه می زند!

____ دست هایت را دوست دارم ____
 
 
/ 0 نظر / 68 بازدید