زلــــف غـــــزل....- دل نوشته های بارانیــــــم :

کاش می شد گره از زلـــف غــــــــــــــزل باز کنم
با پر قافیه ها سوی تـــــــــــــــــــــو پــرواز کنــــم
همچـــــــو مهتــــــاب نشینم به لــــــب پنجره ات
مست و مغرور بیایــــــــــــــی گله آغـــــــــاز کنم
کاش یکبار دگر پلک لبـــــــــــت بــــــاز شـــــــــود
تا دل شب زده را بـــــــا تـــــــــــو ،  هم آواز کنم
یک نفر نیست در این شهر که به دادم برســـــد
نــــــــازنین با چـــه زبانی به تـــــــــــــو ابراز کنم
نشد آخر گـــــــره از زلــــف تـــــــــــو من باز کنم...

 ##############

تشکر میکنم از خــــدای خوب و مهربــون که هر وقت

 دست دعا به  سمتــش دراز کردیم محکم دستمون

رو گرفت و دعا هامــون رو  براورده کـــــــــــــــرد...... ممنــــونــــمگل....... احـــمــــــــــــــــــد

/ 0 نظر / 7 بازدید