بهانه لازم نیست...... :

آدم‌هــــــــــــا مــــــــــــــــــــی‌روند
چون بهانه‌ای بــــــــــــــرای ماندن ندارنــــد
همـــــــــــان آدم‌ها برمـــــــــــــــــــــــــی‌گردند
چـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــی‌فهمنـــــــــــد
بــــــرای مانـــــــدن   بـــــــــــهانــــــــه لازم نیســــــت....
 
 
 خدا یا : نمی گویم دستم را بگیر ،
چرا که یک عــمـــــــــــر گرفته ای 
      
خدایـــــــــــــــا   رهایم   نکن....    احمـــــــــد
/ 0 نظر / 9 بازدید