بی دل شده ام بهر دل تــــــــــــــــــــــــــو :

بیدل شده ام بهر دل تــــــــو
ساکن شده ام در منزل تـــو


نور دل مــا ،روی خوش تـــــو
بال و پر ما ، خـــــوی خوش تو
ای طالع ما  ، قرص مـــــــــه تو
سایه گه ما ، مــوی خوش تــــو

نان بی تو مرا زهر است ،نه نان
هم آب منی ،هم نان منی تـــــو
باغ و چمن و فردوس منی
سرو و سمن خندان منی

دل می نرود سوی دگران
چون رفته باشد سوی خوش تو
ور دل بــــرود سوی دگـــــــــران
او را بکشد روی خوش تــــو
ای مستی ما از هستی تو
غوطه گه ما جوی خوش تو

هم شاه منی هم ماه منی
هم لعل منی هم کان منی
خاموش شدم شرحش تو بگو
زیرا به سخن برهــــــــان منی

سلطان منی سلطان منی
اندر دل و جان ایمــــان منی
در من بدمی من زنده شوم
یک جان چه بود صد جان منی

سلطان منی سلطان منی

 اندر دل و جان ایمان منی
در من بدمی من زنده شوم
یک جان چه بود صد جان منی...

 ارادتــــــمـند :  احـــــــــمــد

/ 0 نظر / 7 بازدید