کــــــــــــاش بــــــــــــارانـــــــــــــی ببارد..... :

کاش بــــــارانی ببارد قلبها را تـــر کند

بگذرد از هفت بنـــــد مــــا صدا را تر کند

قطره قطره رقص گیرد روی چتـر لحظه ها

رشته رشته مویرگهای هــــوا را تــــر کنـــد

بشکند در هم طلسم کهنه ی ایــــــن بــاغ را

شاخه های خشک بـــــــی بار دعـــــــا را تر کند

مثل طــوفــــــان بزرگ نوح در صبحـــــــــی شگفت

سرزمین سینه هــــــا تــا نــــا کجــــــــــا را تـــر کند

چترها تان را ببندید ای بـــــــــــه ســاحـــــل مانده ها

شاید این بــــــــــــاران که مــــــــی بـــــارد شما را تر کند ......احمد
/ 0 نظر / 31 بازدید