پــــــــــــــــــایــــــان جــــدایِِِِِِِِِِـــــــــــــــــــــــــــی....

گر کلمه دوستت دارم قیام علیه بندهای بین من و توست ؛

اگر کلمه دوستت دارم راضی کننده و تسکین دهنده قلبهاست

اگر کلمه دوستت دارم پـــــایــــان همــــــه جدایی هـــــاست

اگر کلمه دوستت دارم نشانگر عشق راستین من به تــوست

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست

پس با تمام وجود فریاد می زنم:

دوســــــــــــتت دارم....
 
 
/ 0 نظر / 46 بازدید