خیال عاشقانه با تو بودن ......... :

 

 

به جـــــــــــــــز حضور تـــــــــــــــــــــــــــــو

هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفته ام

حتی عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق را...

   .... احمـــــــــــــد

/ 0 نظر / 5 بازدید