بـــــــــــــــــــوســه هــــــــــــا را صــف کنیییییییییید..... :

کنار بزن سیاه لشکر جـــــــــدایی

هــــــــــــــــــا  را ؛

بــــــــــــــوســــــــه ها را صف

کـــــن

میخـــــــــــــواهـــــــــم قیامـــــــــت

کنـــــــــــی

دوبــــــــاره در دلــــــــم

میخواهم

دوباره عاشق

شوم

وجان دهم در هوای  وجودم....

تــــــــــــــــــو


فقط کمی واقعی تر باش که خیال مـــن

بـــــــاورش

بشــــــود

حضورت خیالی نیست....

 

 

از تمامی دوستان و همراهان عزیزم  که در مدتی که من مسافرت بودم ؛ اومدن و برام کامنت گذاشتن  ، از صمیم قلب ممنون و متشکرم..../ ایام بکام...

 

 

ارادتمند همه شما خوبان : احمـــــــد

  

/ 0 نظر / 34 بازدید