حرف های نا تمام..../ چه زود دیر میشود :

زمان می گذرد و در انتهای راه می فهمی چقدر حرف
نگفته در دل باقی ماند
 حرفهایی که می توانست راهی به سوی عشق باشد
حرفهای ناتمامی که در کوچه های بن بست زندگی اسیرنــــــــــــد....
ناگهان لحظه غربت می رسد و تـــــــــــــــو در میابی
که چقدر زود دیـــــــــــــــر شده
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید