آرزوی دســـــــت نـیـــــافـــــتـنــــــی، تقدیم به بهترینم :

وقتـے خواستـَטּ ها بــــــوے شَهوت میـבَهنـב

وقتـے بــــــــــوבَטּ هـــــــــــا طَعمِ نیاز בارَنـב

وقتـے تنهایـے هــــــــــــا ، بــــے هیچ یـــــاבے
 
از یـــــــــار ؛ بــــــــــــــا هرکَسـے ؛ پُر مـیشوב

وقتـے نِــگـاه های هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב

وقتـے غریزه اِحساس را پـــوشِش مـیــــــבَهـב

وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـے בَست نیافتنـے میشَوב.

هماטּ بِهتر کـﮧ ، هیچ کَس را نـבاشته باشَیـــــــم ...

בاشتـَטּ بعضی ها ؛ تـنـهاتَــــــــــــــــــــــرم میکنَـב..

 
 .....احـــــــــــــــــــمــــــــد
/ 0 نظر / 23 بازدید