....چـــــــــــــرا مـحــــو تمــاشــــای منـــــــــــــــی :

 گفته بودی که چرا محـــو تماشای منی ؟

 وآنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی؟ .   
 مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود
 ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
 
/ 0 نظر / 11 بازدید