هـــــــــــزار وعـــــــــــده  ،

خـــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــــــان

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــى

وفـــــــــــــــــــــا    نکنند....

                     ..... احمدناراحت

/ 0 نظر / 7 بازدید