ولادت سراسر نور خانم فاطمه زهرا ( س ) وگرامیداشت مقام زن گرامیباد :

 

بهترین هدیه روز زن و کادوی روز مادر همین شعر خلقت زن درباره زنان از رهی معیری است:

جهان داور چو گیتی را بنا کرد ###پیییی ایجاد زن اندیشه ها کرد

مهیا تا کند اجزاییییییییی او را### ستاند از لاله و گل رنگ و بو را

ز دریا عمق و از خورشید گرمی ### ز آهن سختی از گلبرگ نرمی

تکاپو از نسیم و مویه از موی ## شاخ تر گراییدن به هر سویییی

ز امواج خروشان تندخوییییی ### ز روز و شب دورنگی و دورویییی

صفا از صبح و شورانگیزی از می### شکر افشانی و شیرینی از نی

ز طبع زهره شادی آفرینییییییی ## پروین شیوه بالانشینیییییییی

ز آتش گرمی و دم سردی از آب ### خیال انگیزی از شب های مهتاب

گران سنگی ز لعل کوهسارییی ### سبک روحی ز مرغان بهارییییی

فریب از مار و دوراندیشی از مور ### طراوت از بهشت و جلوه از حور

ز جادوییییییی فلک تزویر و نیرنگ ### تکبر از پلنگ آهنیییییییین چنگ

ز گرگ تیزدندان کینه جوییییییییی ### ز طوطی حرف ناسنجیده گویی

جهانییییییی را به هم آمیخت ایزد ### همه در قالب زنان ریییییخت ایزد

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمة

سركوة بلند اهو برامد بريزم اشك وخون ازبهر مادر بريزم اشك وخون دانة دانة دوصد خالةنكيرد جاى مادر