عشق یعنـــــی : بخشیــــدن ؛ درک کردن و صبوری کردن و.... :

عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است
گــــــــــــوش کردن نیست ، درک کردن است
دیــدن نیست ، احســـــــــــــاس کردن است
جا زدن و کنار کشیدن نیست
صبر کردن و ادامه دادن است
حتــــــــــــــــــــــــــی تنها . . .
 
 
 
/ 0 نظر / 35 بازدید