راز خـــــــــــوشـبــــخـــتـــــــــــــی..... :

خوشبختی همین کنـــــار هم بودن است

خوشبختی همین لبخند های ساده روی لب است

خوشبختی همین من و تو هایی است که راحت مـــا می شود

خوشبختی همین نوشیدن چــــــای گرم است

در سرمــــــای یــــــــک روز زمستانــــــــــــی

خوشبختی همین در کوچه قدم زدن های زیر باران است

خوشبختی همین شمردن دقیقه ها و چشم انتظاری های

همه از سر عشــــــــــــــق است

خوشبختی همین چیز های ساده ی روز مره ی من و توست

خوشبختی همین است باور کن...

/ 0 نظر / 6 بازدید