بــــــــیـا عــــــــشق مان را عـــــــــــوض کنیــــم..... :

نگاهت را می تکانی از خاطره هایت
ســــــر میخورم به شب احساس تــــــــــو
لبهایت به وسوسه های بــــــوسه پشت میکنند
من اما همچنان برای آمدن دیروزمان ، دست تکان میدهم!
عقربه های ساعت دلشان برای هم تنگ شـــــــــــده
پیش از انکه به هم برسنــــــــد خــوابشان میبرد
من هنوز رسیدنت را  لحظه شماری میکنم
و نبض سر و دست با هـــــــــــم نمیزنند
بــــــــــــــــــــاور نمیـکنــــــــــــــی ، 
بیا عشقمان را عوض کنیم ...! 
 
 .... احـــــــــــــــمــــد
/ 0 نظر / 6 بازدید