درمان عشــــــــــــــــــــــــــــق ..... :

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدیم به او    :

 

 

گفتمش آغاز درد

عشق چیست ؟

 

 

ادامه ...

 


گفتمش آغاز درد عشق چیست ؟

گفت : آغازش سراسر بندگـــــــــــــــــی ست !

گفتمش پایان آن را هم بگــــــــــــــو ؟؟

گفت : پایانش همــــــه شرمندگــــــــــی ست !

گفتمش درمان دردم را بگـــــــــــــــو ؟

گفت : درمانــــی ندارد ، بــــــــــــــی دواست !

گفتمش یک اندکــــــــی تسکـــــــــــــــین آن ؟

گفت : تسکینش همه ســــــــــــوز و فناست !

 

بس گل شکفتــــــــــــــه میشود این باغ را ولــــــــــــی

کس بی بلای خـــــــــــــار نچیده است ازو   گلــــــــــی....

/ 0 نظر / 7 بازدید