زیـــــــــبا تریــــــن آغــاز..../ تقدیم بـــه تــــــــــــو :

 

ای عشق همه بهانه از توست من خاموشم و ترانـه از توست

آن بانگ بلنـــــــد صبحگــــــاهی وین زمزمـــــه شبانــه از توست

مـــــن اندوه خـــویش را ندانم، این گریــــه بی بهانــــه از توست

ای آتش جـــــــــــان پاکبـــــــــازان،  در خرمــــــن من زبانــــه از توست

افســون شده تــــو را زبان نیست ور هست همـه فسانه از توست

کشتی مــــرا چه بیــــم دریــــا؟ توفــــــان ز تو و کرانه از توست

 

گر باده دهی وگر نه غم نیست، مست از تو و میخانـــه از توست...                    

..... احمــــــــــــــــد

  

/ 0 نظر / 6 بازدید