مرد عشق :

مرد عشق

چون پای عشق آید میان باید که از جان بگذری

از امتحان عاشقی باید که آسان بگذری

در زیر بار درد عشق باید که باشی مرد عشق

چون سالک درد آشنا باید ز درمان بگذری

آماده شو بهر سفر کن سینه آماج خطر

از بحر طوفانزای عشق چون مرغ طوفان بگذری

اندر سر راهت بسی مانع شود خار و خسی

ازجرگه خار و خسان باید فراوان بگذری

آسوده از تهدید دل از شبهه و تردید دل

عصیانگر و بی اعتنا از دام شیطان بگذری

در جنگ تزویر و جنون رخساره کن گلگون زخون

آزاده و با آبرو باید ز میدان بگذری

با آنکه جویی راه عشق آن نقطه ی دلخواه عشق

باید که از این کوره ره با نور ایمان بگذری

این هم جلد نوار کاست عاشورا

/ 0 نظر / 13 بازدید